ANBI

RSIN: 862209717

KVK: 81758588

Doelstellingen van de SEK

 • Het bevorderen van het idee dat bij de energietransitie, die recht doet aan de afspraken gemaakt in het verdrag van Parijs, ook in Nederland kernenergie onderdeel kan zijn van de energiemix, leidend tot een robuust energiesysteem.
 • Het bevorderen van een gelijk speelveld zodat alle low carbon energie technologieën naar mate benodigd voor de realisatie van een robuuste energiemix kunnen bijdragen aan het de-carboniseren van de Nederlandse (Europese) samenleving met instandhouding van een hoge welvaart en welzijn voor de samenleving.
 • Het promoten van een gestructureerde voorbereiding door de Nederlandse overheid omtrent het realiseren van nieuwe kernreactoren in Nederland.

 

Kernpunten Beleid

Het Bestuur van de SEK zal zich inzetten ten bate van de SEK Doelstellingen door middel van:

 • Het waarborgen van de integriteit in de nationale en internationale energie transitie dialoog zowel nationaal als internationaal met specifieke aandacht voor de potentiele rol van kernenergie
 • Het aangaan van een dialoog met overheidsinstanties (voornamelijk Nationale en Europese) en individuele beleidsmakers en volksvertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat kernenergie serieus in overweging genomen wordt als onderdeel van de CO2-vrije energie oplossingen

 

Beloningsbeleid Bestuurders

 • Alle functies binnen de SEK zijn onbezoldigd: de Bestuurders noch Klankbordgroepleden krijgen voor hun werkzaamheden voor de SEK een vergoeding.

 

Fondsenwerving

 • De SEK werft fondsen uitsluitend van particuliere ondersteuners en eventueel beschikbare subsidies vanuit de publieke sector
 •  De SEK accepteert geen fondsen van commerciële instellingen of bedrijven

 

Gebruik van fondsen

 •  De SEK is opgericht op 1 februari 2021 en tot op heden (1 juni 2021) zijn er geen donaties, giften of andere vormen van inkomsten.
 • De Bestuurders mogen geworven fondsen aanspreken om onkosten voor de SEK te declareren zoals kosten voor:
 • Administratie (KVK, Bank, IT/website)
 •  Communicatie
 • Lezingen/conferenties
 • Reiskosten
 • Een verslag van inkomsten en uitgaven zal jaarlijks gepubliceerd worden op deze website